W ODRODZONEJ POLSCE

1918–1939

Kalendarium

 1. 1918

  listopad: Koło Polek w Lidzie (Lida)

  Komitet Obrony Kresów Wschodnich (Warszawa)

 2. 1919

  Klub Polityczny Kobiet Postępowych

  18 stycznia: Polski Czerwony Krzyż

  11 października: Polski Związek Lekkiej Atletyki (Kraków)

  30 października: Aeroklub Polski (Poznań)

  listopad: Komitet Obrony Górnego Śląska (Poznań)

  15 grudnia: Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów (Lewiatan)

  20-21 grudnia: Polski Związek Piłki Nożnej (Warszawa)

  26 grudnia: Polski Związek Narciarski (Zakopane)

 3. 1920

  14 maja: Związek Zawodowy Literatów Polskich z inicjatywy Stefana Żeromskiego, w 1949 przekształcony w Związek Literatów Polskich (Warszawa)

 4. 1921

  Związek Obrony Kresów Zachodnich, przekształcony w 1934 w Polski Związek Zachodni

  Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela

  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

  26 listopada:Macierz Szkolna (Wolne Miasto Gdańsk)

 5. 1923

  21 stycznia: Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (Warszawa)

  Przysposobienie Wojskowe Kobiet

  Masurebund – Związek Mazurów (Ełk)

  Związek Młodzieży Chrześcijańskiej – Polska YMCA (Young Men’s Christin Association)

  Instytut Józefa Piłsudskiego, Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski (Warszawa)

 6. 1924

  20 kwietnia: fundacja „Zakłady Kórnickie” utworzona przez hr. Władysława Zamoyskiego, zw. fundacją Zamoyskich lub fundacją Kórnicką (Kórnik)

  27 kwietnia: Liga Morska i Rzeczna, od października 1930 pod nazwą Liga Morska i Kolonialna (Gdynia)

  11 maja: Polski Związek Żeglarski (Tczew)

  Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej, kontynuujące działalność Obywatelskiego Komitetu Obrony Przeciwgazowej (Warszawa)

  Centrala Towarzystw Opieki nad Sierotami; Centrala Związku Towarzystw Opieki nad Sierotami i Dziećmi Opuszczonymi

 7. 1925

  22 lutego: Polski Związek Hokeja na Lodzie (Warszawa)

 8. 1926

  11 kwietnia: Polski Związek Szachowy (Warszawa)

  31 października: Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Warszawa)

 9. 1928

  Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej – poprzez scalenie Ligi Obrony Powietrznej Państwa i Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej

  9 stycznia: Liga Ochrony Przyrody

 10. 1930

  22 lutego: Polski Związek Krótkofalowców (Warszawa)

  Akcja Katolicka w II Rzeczpospolitej

  lipiec: Związek Nauczycielstwa Polskiego, kontynuujący działalność Związku Nauczycieli Ludowych (1 października 1905, Pilaszków) (Kraków)

 11. 1933

  Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych

 12. 1934

  lipiec: Stowarzyszenie Architektów Polskich (Warszawa)

  Polski Związek Zachodni

 13. 1938

  13 lutego: Związek Szlachty Zagrodowej (Przemyśl)