W ODRODZONEJ POLSCE

1918–1939

Organizacje kulturalne

Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum

Z zaproszenia do Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum:

W roku przyszłym święcić mamy stulecie otwarcia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Stąd też w kołach naukowych i bliskich tej drogiej nam Instytucji powstała myśl założenia Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum. Wygotowano ku temu statut, zatwierdzony już przez Województwo, a pierwsze konstytuujące zebranie odbędzie się 21 grudnia o godzinie szóstej po południu w pracowni naukowej Zakładu. Zapraszając na nie, załączamy równocześnie deklarację przystąpienia do Towarzystwa z nadmienieniem, iż wkładka członka zwyczajnego wynosi 6 zł rocznie, wspierającego 25 zł albo też jednorazowo najmniej 200 zł.

Lwów, 16 grudnia 1926
Skarbiec. 200 lat Ossolineum, wstęp i oprac. Marta Markowska, Wrocław 2017.

Ze statutu Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum we Lwowie:

§ 2. Celem Towarzystwa jest opieka nad rozwojem Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, śledzenie jego potrzeb, popieranie jego celów i wzbogacanie jego zbiorów. […]

§3. Środkami do osiągnięcia tych celów są:
a) budzenie zainteresowania w społeczeństwie dla instytucji;
b) działalność w kierunku realizacji celów wyrażonych w akcie fundacyjnym Józefa Maksymiliana Ossolińskiego;
c) badanie dziejów myśli polskiej w byłym zaborze austriackim w związku z osobą założyciela i rolą instytutu i inicjowanie wydawnictw z tego okresu […].

Lwów, grudzień 1926
Skarbiec. 200 lat Ossolineum, wstęp i oprac. Marta Markowska, Wrocław 2017.

Zygmunt Kiełb w artykule w “Kurjerze Warszawskim”:

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w niedzielę nabożeństwem w kościele katedralnym […]. Po nabożeństwie zgromadziło się przed gmachem Zakładu około tysiąca osób ze wszystkich sfer społecznych, ażeby wziąć udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej z popiersiem założyciela Zakładu, ufundowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum. Do zebranych przemówił prezes Towarzystwa, prof. Bronisław Gubrynowicz. […] Uroczystość zakończyło krótkie przemówienie kuratora Zakładu ks. Andrzeja Lubomirskiego, który imieniem Zakładu przyjął w opiekę ufundowaną tablicę, dziękując ofiarodawcom.

W południe odbyła się w auli Uniwersytetu uroczysta akademia. Po odśpiewaniu przez chór Polskiego Towarzystwa Muzycznego Gaude Mater Polonia zagaił uroczystość rektor [Adam] Gerstmann, który złożył hołd pamięci fundatora i wybitnych zmarłych pracowników Zakładu, po czym złożył bratniej instytucji życzenia dalszej pracy ku chwale nauki polskiej i dobru państwa. […] Stuletnią historię Zakładu, a w szczególności walki z urzędnikami austriackimi, którzy starali się o zniszczenie tej instytucji, przedstawił dyrektor zakładu pan Bernacki. […]

Z okazji stulecia otrzymał Zakład Narodowy imienia Ossolińskich około 1000 pism i telegramów ze wszystkich krajów Europy, […] nadto z Ameryki, Egiptu, Syrii, Japonii oraz ze wszystkich miejscowości całej Polski i jej najdalszych zakątków, od reprezentantów wszystkich władz i wszystkich warstw społeczeństwa.

Lwów, 27 maja 1928
Skarbiec. 200 lat Ossolineum, wstęp i oprac. Marta Markowska, Wrocław 2017.

Stowarzyszenie Śpiewaków Śląskich

Stowarzyszenie Śpiewaków Śląskich – Oddział „Harmonja” we wniosku do Zarządu Gminy w Tychach:

Niniejszem zwracamy się do Szanownego Zarządu gminy z uprzejmą prośbą o udzielenie subwencji.

W roku bieżącem Chór tut. obchodzi rocznicę 24-cio lecia istnienia, uroczystość tą godnie chcąc obchodzić jako pierwsza Polska organizacja w tut. gminie istniejąca od 25-ciu lat i rozwijająca się nadal pomyślnie zamierza w dniu tem poświęcić sztandar i wydać pamiętnik, w związku z czem powstaną znaczne koszty.

Pozatem w bieżącem roku odbywa się Ogólnopolski Zjazd Śpiewaczy w Katowicach w którem Chór bierze czynny udział i występuje w konkursie, uroczystość ta trwać będzie przez dwa dni wobec czego Chór starać się musi o dwudniowe utrzymanie i dojazd, ze względu że przeważna część członków składa się z bezrobotnych. […]

Tychy, 20 kwietnia 1935
Michał Szynkiewicz, Organizacje społeczne w gminie tyskiej w latach 1922-1939, Tychy 2007.